Jak przeprowadzić podział działki?

Tematy związane działkami i gruntami. Jak kupić, sprzedać, doprowadzanie mediów. Działki budowlane, rolne, rekreacyjne. Przekształcanie i inne.

Jak przeprowadzić podział działki?

Postprzez Andrzej » 07 Kwi 2011, 09:55

Podział nieruchomości, dopuszczalność i sposób przeprowadzenia

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale?

556555_field_75744.jpg
556555_field_75744.jpg (14.55 KiB) Obejrzany 22166 razy


Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają więc nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości.

Decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a zasady jego dokonywania określa ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.).

Tereny objęte planem miejscowym

Jedynym kryterium dopuszczalności dokonania podziału nieruchomości jest zgodność podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy).

Zgodność podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego musi dotyczyć zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Oznacza to, że przed zatwierdzeniem podziału wójt burmistrz lub prezydent miasta musi zbadać jego cel oraz zamierzony sposób wykorzystania nowo powstałych nieruchomości.

Podział gruntu

Podział nieruchomości gruntowej jest niedopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.

W razie braku dostępu do drogi publicznej dopuszcza się możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na niej odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu. Nie jest ono potrzebne, jeśli dokonuje się sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

Jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem, jest on dopuszczalny pod warunkiem ustanowienia dla nowo powstałych działek odpowiednich służebności drogowych. Wynikiem ustawienia służebności musi być uzyskanie przez każdą z nowo utworzonych działek możliwości dostępu do drogi publicznej przy wykorzystaniu terenu działki sąsiedniej, obciążonej służebnością. Te ograniczone prawa rzeczowe będą służebnościami gruntowymi, które po ich ujawnieniu w księdze wieczystej będą przysługiwały każdemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu gruntu obciążonego.

Podział nieruchomości zabudowanej

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego, usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu.
W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części.

Tereny nieobjęte planem miejscowym

W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, gdy spełnione są następujące warunki:

1) nie jest sprzeczny z przepisami innymi niż u.g.n. (np. przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami) albo

2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: decyzja o warunkach zabudowy).

Jednak w przypadku postępowania dotyczącego podziału nieruchomości położonych na obszarze objętym, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego (na terenach górniczych), postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu. Prawo nie przewiduje w takim wypadku żadnych ograniczeń co do długości okresu zawieszenia postępowania.

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Prawo przewiduje także sytuacje, w których dopuszczalność podziału nieruchomości jest niezależna od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależna od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do takich przypadków należą następujące okoliczności:

1) zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
2) wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
3) wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
4) realizacja roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów u.g.n. lub z odrębnych ustaw,
5) realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,
6) wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,
7) wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
8) wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,
9) wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych.
Podział nieruchomości dokonuje się w tych przypadkach z urzędu.

Procedura podziału nieruchomości

W trakcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości wydaje się w formie postanowienia opinię w sprawie proponowanego jej podziału, a następnie decyzję zatwierdzającą podział.

Opinia o zgodności podziału

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wyjątkiem są przypadki podziałów dopuszczalnych niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania (patrz: rozdział Niezależnie od ustaleń planu miejscowego). Na terenach nieobjętych planem miejscowym opinia dotyczy zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami prawa innymi niż u.g.n. oraz z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta opinię w sprawie proponowanego podziału nieruchomości wyraża w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego (dalej: SKO). Rozstrzygnięcie SKO może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak wniesienie środków odwoławczych nie wstrzymuje wykonania postanowienia, chyba że SKO albo sąd na wniosek strony bądź z urzędu wstrzyma wykonanie postanowienia.

Skutkiem braku opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości może być uchylenie przez organ odwoławczy decyzji zatwierdzającej jej podział. Jeśli decyzja o zatwierdzeniu podziału podjęta bez wymaganej opinii stała się ostateczna, postępowanie może zostać wznowione na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem postępowanie zostaje wznowione, jeśli decyzja organu odwoławczego (w tym przypadku SKO) lub sądu była inna niż decyzja zatwierdzająca podział.

Decyzja zatwierdzająca podział

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości kończy się wydaniem przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji zatwierdzającej podział. W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków decyzję taką wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje następujące wyjątki od tej zasady:

1) w przypadku wydzielenia nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, podział zatwierdza ostateczna decyzja o nabyciu własności lub użytkowania wieczystego lub ostateczna decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
2) w przypadku podziału nieruchomości w wyniku postępowania sądowego o podziale nieruchomości orzeka sąd w orzeczeniu kończącym sprawę (jeżeli podział nieruchomości jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, a w razie braku planu – od decyzji o warunkach zabudowy, sąd zasięga opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków także opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków),
3) nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości polegający na wydzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości.
Decyzja zatwierdzająca podział lub inna decyzja o równoważnym skutku oraz odpowiednie orzeczenie sądu stanowią podstawę do dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE SPORZĄDZANIA PLANU MIEJSCOWEGO

Jeżeli wniosek o podział nieruchomości został złożony po:
1) upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub
2) wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
– postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się obligatoryjnie do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, do dalszego rozpatrywania wniosku stosuje się procedurę przewidzianą dla podziału nieruchomości położonych na terenach nieobjętych planem zagospodarowania. Jeśli plan zostanie w tym czasie przyjęty, postępowanie w dalszym ciągu prowadzi się na zasadach przewidzianych dla obszarów objętych takim planem.

Podstawy prawne:
• Ustawa z 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206)
• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 42, poz. 340)
• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 229, poz. 1539)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663)


autor tekstu: Katarzyna Piętka (Samorzad.infor.pl, 2009-06-15)
Awatar użytkownika
Andrzej
 
Posty: 28
Rejestracja: 31 Gru 2010, 12:23
Miejscowość: Łętownia

Re: Jak przeprowadzić podział działki?

Postprzez Andrzej » 07 Kwi 2011, 09:57

Podział nieruchomości gruntowej w skrócie:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. Czas na oczekiwanie na materiały archiwalne 14 dni.
2. Na postawie otrzymanych materiałów można przygotować wstępny projekt podziału.
3. Złożenie wstępnego projektu podziału do gminy, czas na odpowiedź 14 dni.
4. Jeżeli są zastrzeżenia ze strony gminy -> wróć do pkt.2 (kolejne dni mijają...)
5. Gmina pozytywnie opiniuje wstępny projekt -> Można rozpocząć prace.
6. Badanie operatów archiwalnych ewidencji gruntów i budynków
7. Badanie Ksiąg wieczystych dzielonej nieruchomości i sąsiadów.
8. Pomiar szczegółów terenowych
8. Skompletowanie operatu podziału nieruchomości
8. Wyznaczenie punktów granicznych w terenie.
9. Zawiadomienie sąsiadów o przyjęciu granic zewnętrznych dzielonej nieruchomości. Trzeba ich zawiadomić na 7 dni przed okazaniem. Poczta życzy sobie 21 dni na dostarczenie listu. Razem 4 tygodnie.
10. Operat składa się do kontroli przez inspektora w powiecie. Inspektor ma 14 dni na kontrolę.
11. Jeżeli są uwagi -> wróć do pkt. 10 (kolejne dni...)
12. Jeżeli nie ma uwag operat można złożyć do zaewidencjonowania przez starostwo. Mają na to 14 dni.
13. Zaewidencjonowane mapy podziału (z pieczątkami starostwa) trzeba zanieść do gminy.
14. Gmina wydaje decyzję. Ma na to 14 dni
15. Po wydaniu decyzji trzeba jeszcze odczekać 14 dni, żeby decyzja się uprawomocniła.

Podsumowując wychodzi na to, że jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony urzędów, jeżeli przyjmiemy, że geodeta robi wszystko w między czasie i nie potrzebuje nawet jednego dnia na wykonanie swojej pracy to i tak cała procedura może trwać 16 tygodni
Awatar użytkownika
Andrzej
 
Posty: 28
Rejestracja: 31 Gru 2010, 12:23
Miejscowość: Łętownia

Re: Jak przeprowadzić podział działki?

Postprzez Andrzej » 20 Gru 2011, 14:42

Kolejny ciekawie i przejrzyście napisany artykuł o podziale działek:

PODZIAŁY DZIAŁEK W PRAKTYCE

Podział nieruchomości (działek) to skomplikowane przedsięwzięcie geodezyjne - prawne. Niniejszy artykuł ma na celu zaznajomienie inwestora - nabywcę działki, a także właściciela dokonującego podział, z praktycznymi aspektami podziału działek. Wielkość i charakter niniejszego artykułu pozwala jedynie na pobieżne opisanie zagadnienia. Dla zainteresowanych zamieszczono na końcu wykaz aktów prawnych i pozycji literatury specjalistycznej. Zawsze można także poprosić o poradę geodetę uprawnionego.

Osoby i organy biorące udział w procesie podziału działki.

Wnioskodawca - właściciel działki (współwłaściciele, użytkownik wieczysty). Wnioskodawca składa wniosek o podział działki. Decyduje (w ramach możliwości prawnych) o sposobie podziału.
Geodeta uprawniony - przygotowuje projekt podziału działki, odszukuje i ustala granice dzielonej działki, wyznacza w terenie nowe punkty graniczne, przygotowuje dokumentację podziału.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta - opiniuje wstępny projekt podziału działki i zatwierdza projekt podziału działki.
Etapy procedury podziału działki

Pobranie z urzędu gminy (miasta) wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dzieloną działkę.
Sporządzenie wstępnego projektu podziału dziatki i złożenie w urzędzie gminy (miasta) wniosku o dokonanie podziału działki. Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta) opinii na temat wstępnego projektu podziału działki.
Przyjęcie (zlokalizowanie w terenie) przez geodetę punktów granicznych i granic dzielonej działki.
Sporządzenie przez geodetę uprawnionego projektu podziału działki. Sporządzenie przez geodetę dokumentacji podziału działki. Zatwierdzenie przez wójta (burmistrza, prezydenta) projektu podziału.
Wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych (granic nowych działek).
Przekazanie właścicielowi dokumentów będących podstawą do wpisania zmian do księgi wieczystej.
Tak (w uproszczeniu) przedstawia się procedura podziału działki. Pierwsze dwa etapy może przeprowadzić samodzielnie właściciel działki, jednak najczęściej zleca się te czynności geodecie uprawnionemu. Przyspiesza to całą procedurę i pozwala uniknąć błędów, nie zwiększając lub zwiększając tylko nieznacznie koszty podziału.

Etap 1. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgod-
go. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem (dokumentem) gminnym, który mówi o przeznaczeniu terenów (gruntów), znajdujących się na terenie gnminy (miasta). Oznacza to że są w nim wyznaczone tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową, pod komunikację, tereny rolne i leśne, tereny rekreacyjne itd. Plan określa też wielkość działek budowlanych.
Wypis z planu mówi o przeznaczeniu działki i o możliwości jej podziału. Na podstawie informacji z wypisu wiadomo więc czy i jak można podzielić działkę. Uwzględniając informacje zawarte w wypisie podczas projektowania podziału zabezpieczamy się przed przykrymi niespodziankami w postaci negatywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału.

Jeżeli dzielona działka jest przeznaczona w planie:

na cele rolne lub leśne, to podziału dokonuje się w trybie uproszczonym (tzw. podział rolny). Pomija się wtedy etap drugi a w etapie trzecim nie jest konieczne zatwierdzenie projektu podziału. Należy jednak pamiętać że oznacza to że obszar działki nie jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i działki powstałe w wyniku podziału nie będą mogły (z wyjątkami) być zabudowane.
pod budownictwo mieszkaniowe - podziału lożna dokonać zachowując jednak warunki zawaarte w planie (np. wielkości działek, koniecz-ość wydzielenia dziatki pod drogę publiczną)
pod komunikację - podziału nie można prze-rowadzić.
Jeżeli brak jest planu na obszar dzielonej działki, lub w planie nie określono zasad poziału nieruchomości, to zasady (i możliwość) odziału nieruchomości ustala się w decyzji o waarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje taką wydaje wójt (burmistrz, prezydent).
Etap 2. Wniosek o podział nieruchomości skła-a się do wójta (burmistrza, prezydenta). Do 'niosku dołącza się:

dokumenty stwierdzające tytuł prawny do ieruchomości (np. kopię aktu notarialnego),
wypis z katastru nieruchomości tzn. wypis ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyj-ej. Dokumenty te nabywa się w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w staro-wie powiatowym,
decyzję o warunkach zabudowy i zagospo-arowania terenu w przypadku braku planu lub / przypadku, kiedy plan nie określa zasad po-ziału nieruchomości,
wstępny projekt podziału.
Wstępny projekt podziału nieruchomości spożądza się na kopii mapy zasadniczej. Kopię iką można nabyć w starostwie powiatowym (a okładnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej
kartograficznej). Na kopii mapy wkreśla się kolorem czerwonym planowany przebieg nowych granic. Należy tu wziąć pod uwagę wypis planu, który może narzucać pewne rozwiązania (np. przy podziale dużej działki na kilka ziałek budowlanych plan może wymagać konieczność wydzielenia z obszaru działki nowej rogi; położenie i przebieg tej drogi jest ściśle kreślone w planie).
Przy projektowaniu nowych granic należy pamiętać o konieczności zachowania dostępu do rogi publicznej nowych (projektowanych) działki.
Wstępny projekt podlega ocenie przez wójta (burmistrza, prezydenta). Sprawdza on zgodność 'stępnego projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Etap 3. po pozytywnym zopiniowaniu wstępnego projektu, geodeta uprawniony odszukuje punkty graniczne dzielonej działki, okazuje granice zainteresowanym: właścicielowi (współwłaścicielowi, użytkownikowi wieczystemu) i właścicielom nieruchomości sąsiednich.
Podpisują oni tzw. protokół z przyjęcia granic. Podpisując ten dokument zgadzają się na przebieg granic wskazany im przez geodetę.

Etap 4. Następnie geodeta sporządza projekt podziału nieruchomości. Projekt podziału nieruchomości zawiera dane działki dzielonej i nowo wydzielanych działek gruntu, m.in. przedstawione kolorem czerwonym nowe , projektowane granice i nowe numery działek, powierzchnie działek przed i po podziale. Projekt podziału nieruchomości podlega zatwierdzeniu na podstawie decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta). Geodeta sporządza dokumentację z podziału, którą przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Etap 5. Geodeta w obecności właściciela wyznacza i utrwala nowe znaki graniczne. Polega to na zakopaniu kamieni granicznych, rurek drenarskich, znaków plastikowych lub wbiciu rur metalowych. Z czynności utrwalenia znaków granicznych sporządza się protokół.

Etap 6. Prawomocna decyzja wraz z załączoną do niej mapą z projektem podziału, oraz przekazany przez geodetę wykaz zmian gruntowych (dokument zawierający m.in. numery i powierzchnie działki dzielonej i działek nowych) są podstawą do wpisania zmian w księdze wieczystej.
Do ewentualnej sprzedaży nowych działek potrzebne są opis i mapa. Wykonują je odpłatnie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Koszty podziału działki

Koszty związane z podziałem działki to opłaty urzędowe (wypisy z planu, koszty kopii map zasadniczych, opis i mapa dla notariusza - konieczna przy sprzedaży działki) i koszty usług geodezyjnych. Ceny usług są cenami rynkowymi. W przybliżeniu koszty te kształtują się następująco:

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego: 20-60 zł,
kopia mapy zasadniczej (tzw. mapa do celów opiniodawczych) ok. 50 zł.
opis i mapa 150 zł za każdą nową działkę,
cena za usługę geodezyjna (wynagrodzenie geodety) jest zależne od ilości nowych działek np. podział działki na dwie 1000-1200 zł,
Pozostałe aspekty finansowe podziału działek

Jeżeli zachodzi konieczność wydzielenia działki pod drogi publiczne, działka ta z mocy prawa przechodzi na własność gminy (powiatu, województwa lub Skarbu Państwa) w momencie uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt. Za taką działkę przysługuje odszkodowanie Wysokość odszkodowania uwzględnia organ (np. zarząd gminy) nie dojdzie do uzgodnieni
chomości. Oznacza to, że wartość działki zostanie określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jeżeli w wyniku podziału działki wartość nowych działek będzie znacznie wyższa od wartości działki dzielonej (metr kwadratowy małej działki budowlanej jest droższy od metra kwadratowego dużej działki) zarząd gminy może ustalić w drodze decyzji tzw. opłatę adiacencką. Oplata adiacencka to opłata ustalona w związku z ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z podziałem nieruchomości. Stawka opłaty adiacenckiej wynosi do 50 % różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale. Wartość nieruchomości przed i po podziale ustalają rzeczoznawcy majątkowi.

autor: Pawef Gonet
Awatar użytkownika
Andrzej
 
Posty: 28
Rejestracja: 31 Gru 2010, 12:23
Miejscowość: Łętownia

Re: Jak przeprowadzić podział działki?

Postprzez webster » 11 Lis 2012, 07:31

Witam Wszystkich,

Problem stary jak swiat, chcialbym podzielic dzialke I zmienic z rolnej na budowlana. Nabylem dzialke o powierzchni 0.83ha rolna klasy IIIA & IIIB. Udalo mi sie ja podzielic na dwie mniejsze 0.33ha oraz 0.5ha. Docelowo chcialbym podzielic dzialke 0.33ha na dwie, oraz dzialke 0.5ha na 3 mniejsze. Koncowy efekt z podzialu to mialoby byc 5 dzialek budowlanych 1600m2. Niestety nie jest to takie proste. Wystapilem o wydanie Warunkow Zabudowy na obie dzialki. Teren nie ma wyznaczonego planu miejscowego zagospodarowania. Dostalem odpowiedz ze “ze wzgledu na ochrone gruntow rolnych I lesnych dzialki podlegaja ochronie I w zwiazku z tym inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe powinien wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji na wylaczenie gruntow z produkcji rolnej”. No wiec udalem sie do Starostwa Powiatowego z zapytaniem ale odpowiedz zwrotna mnie bardzo zmartwila. Odrolnienie dzialki mniejszej to koszt 62tys a wiekszej to 117tys wiec lacznie mialbym zaplacic 179tys. Oczywiscie nie przewiduje wydatku tego rzedu na podzial dzialki rolnej ktorej wartosc jest zdecydowanie nizsza od tego co mialbym zaplacic za same jej odrolnienie. Czy ktos ma jakis pomysl co nalezy w tej sytuacji zrobic?
webster
 
Posty: 1
Rejestracja: 11 Lis 2012, 07:08

Re: Jak przeprowadzić podział działki?

Postprzez jarilitmanen » 01 Gru 2013, 21:41

Problem stary jak swiat, chcialbym podzielic dzialke I zmienic z rolnej na budowlana. Nabylem dzialke o powierzchni 0.83ha rolna klasy IIIA & IIIB. Udalo mi sie ja podzielic na dwie mniejsze 0.33ha oraz 0.5ha. Docelowo chcialbym podzielic dzialke 0.33ha na dwie, oraz dzialke 0.5ha na 3 mniejsze. Koncowy efekt z podzialu to mialoby byc 5 dzialek budowlanych 1600m2


http://www.dodsystem.pl/oferta/rolety__systemy_oslonowe/
http://www.dodsystem.pl/oferta/ogrody_zimowe__zadaszenia/
jarilitmanen
 
Posty: 108
Rejestracja: 03 Cze 2011, 09:44


Wróć do Działki i grunty

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość